งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

อีเมล พิมพ์ PDF

 ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคสุพรรรณบุรี

        วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตั้งอยู่เลขที่ 74 ถ. ขุนช้าง ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2481 เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนช่างไม้สุพรรณบุรี เปิดสอนแผนกช่างไม้ปลูกสร้าง แผนกเดียวหลักสูตร 3 ปี โดยในปีพ.ศ. 2498 ได้เปลี่ยนชื่อจาก "โรงเรียนช่างไม้สุพรรณบุรี" เป็น "โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี"  และในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522 ได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนการช่างสุพรรณบุรีเป็น "โรงเรียนเทคนิคสุพรรณบุรี" หลังจากนั้นจึงเปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี"ในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2524

ปรัชญา    :    "ความรู้ดี ฝีมือเด่น เน้นคุณธรรม"

อัตลักษณ์ :    "ทักษะวิชาชีพ สู่จิตอาสา"

วิสัยทัศน์   "เป็นสถานศึกษาด้านวิชาชีพและบริการที่ดี ให้กับนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทุกระดับ"

พันธกิจ  :   1.  พัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ เพื่อบริการ สนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับประโยชน์ 
                              
และสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                       
  2.  บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด
                         3. 
ส่งเสริมบริหารจัดการกิจกรรมของสถานศึกษาให้เป็นที่ยอมรับ

 หมายเลขโทรศัพท์ : 035-522101     โทรสาร :  035-523807

 เว็บไซด์ : www.stc.ac.th