งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ข้อมูลจังหวัด

ข้อมูลจังหวัด

อีเมล พิมพ์ PDF

ประวัติความเป็นมา

สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรี ในเขตภาคกลางด้านตะวันตกของประเทศไทย จัดว่าเป็นจังหวัดที่มีความยิ่งใหญ่ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานมีหลักฐานด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุเป็นประจักษ์พยานทำให้สันนิษฐานได้ว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีความเก่าแก่เพราะพบโบราณวัตถุ ตั้งแต่สมัยยุคสัมฤทธิ์และเหล็ก ยุคฟูนัน อมราวดี ทวาราวดี ศรีง 6 ครั้งใหญ่ ๆ ชาวสุพรรณบุรี เป็นผู้สืบสายเลือดนักรบโดยแท้ การรบที่ดุเดือดและเป็นเกียรติประวัติอันยาวนานแห่งสงครามไทยรบกับพม่า คือสงครามยุทธหัตถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระมหาอุปราชาที่ดอนเจดีย์ เป็นการประกาศอิสรภาพจากพม่าโดยเด็ดขาด