งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

You are here: ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ข้อมูลตลาดแรงงาน สถานประกอบการภายในจังหวัด

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ช. ชคอำนวยก่อสร้าง

21/1  หมู่ 5  ตำบลไผ่ขวาง 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
โทร. (035) 546610

หมู่บ้านน้ำเงิน - น้ำทอง 
ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 526092
บริษัท  สุพรรณพัฒนาที่ดิน  จำกัด 
244/1  หมู่ 4  ตำบลรั้วใหญ่ 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
โทร. (081) 294-4185
พีพี คอนสตัคชั่น 
ถนนหลวงทรงพล  ตำบลท่าพี่เลี้ยง 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (084) 893-1946
หมู่บ้านรวยยิ่ง 
199  หมู่ 4  ถนนมาลัยแมน  ตำบลรั้วใหญ่ 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
โทร. (035) 555678
หมู่บ้านเจียรนัย 
ตำบลรั้วใหญ่  อำเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สหกิจบัณฑิต 
100/15-16  ถนนเณรแก้ว  ตำบลท่าพี่เลี้ยง 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
โทร. (035) 523250  Fax 503338
คุ้งทองดายา 
32/1  หมู่ 1  ตำบลบ้านแหลม
อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150
โทร. (081) 827-8561
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ถาวรสุพรรณบุรี 
56/1  หมู่ 4  ตำบลสนามชัย 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
โทร. (081) 947-0827  
Fax (035) 546542
บริษัท  เดชาไบโอกรีน  จำกัด 
204/1  หมู่ 4  ตำบลสาลี
อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150
โทร. (035) 671311-13  Fax 671314
นายวินัย  รอดสถิตย์ 
201/1  หมู่ 5  ตำบลไผ่ขวาง 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
โทร. (081) 849-1985
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ขวัญพร 
66  หมู่ 8  ตำบลวังลึก
อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130
โทร. (081) 777-3742
นายทับ  โตพิกุล 
23/3  หมู่ 5  ตำบลไผ่ขวาง 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 
โทร. (081) 880-3436

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  วัชธนพงษ์รุ่งเรือง

150  หมู่ 4  ตำบลสวนแตง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72210

โทร. (086) 5445669  Fax (035) 540106

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจ. เอส. สุพรรณแลนด์ 
977/7  หมู่ 2  ตำบลสามชุก
อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130
โทร. (035) 408550-1  Fax 5408520
บริบูรณ์ยนต์ 
202/13  หมู่ 7  ตำบลโพธิ์พระยา
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (081) 015-9586
บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี จำกัด 
279 หมู่ 5 ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทร. (035) 523001  Fax 523005
อู่สุพรรณเพลาขับ  ออโต้เซอร์วิส 
50/2   ถนนเณรแก้ว  
อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี   72000
โทร. (035) 501488 , (01) 943-9011
อู่อำนวยไผ่ขวาง (1999)
186/1  หมู่ 2  ตำบลไผ่ขวาง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 523081
อธิชสิทธิ์ออโต้เซอร์วิส 
55/1  หมู่ 3  ตำบลสนามชัย
อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี   72000
โทร. (081) 196-9588 , (081) 192-3087
ร้านเจริญการไฟฟ้า 
29/1  ถนนประชาธิปไตย  ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 546362
ป๋องสุพรรณเจริญยนต์ 
112  หมู่ 3  ตำบลดอนกำยาน
อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี   72000
โทร. (081) 008-3494
ร้านสุพรรณแอร์ไฮเทคยางยนต์ 
19/1-3  ถนนเณรแก้ว  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 523334  Fax 523334
อู่สุวรรณการช่าง 
211  หมู่ 4  ตำบลสนามชัย
อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี   72000
โทร. (035) 569256

ร้านรุ่งเรืองไดนาโม 
391/2  หมู่ 4  ตำบลสวนแตง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72210
โทร. (035) 599958

ป.เจริญแอร์ 
502/2  หมู่ 13  ตำบลหนองหญ้าไซ
อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  72240
โทร. (035) 411041 , (081) 995-9618
วิชาญคาร์เซอร์วิส 
227/48-49 หมู่ 2  ตำบลไผ่ขวาง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (087) 159-6145
อู่เอกรัตน์ 
64  หมู่ 5  ถนนด่านช้าง - สามชุก  ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72180
โทร. (035) 595090  Fax 509403
ศูนย์บริการปิ่นวิเศษ 
181  หมู่ 9  ตำบลย่านยาว
อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130
โทร. (035) 571217  Fax 571531
อู่ชัยโช๊คอัพ 
1693  หมู่ 3  ตำบลดอนเจดีย์
อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  72170
โทร. (089) 525-9399 , (086) 162-4881
อู่ประเสริฐยนต์ 
129  หมู่ 2  ตำบลหนองสะเดา
อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130
โทร. (035) 482085-6
อู่สมัยการช่าง 
198  หมู่ 5  ตำบลไร่รถ  
อำเภอดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี  72170
โทร. (081) 943-4959
บริษัท  โตโยต้าสุพรรณบุรี  จำกัด  (สาขาอู่ทอง) 
1639  หมู่ 6  ตำบลอู่ทอง
อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160
โทร. (035) 564777-9 Fax 551000
อู่มีชัย 737
14/1  หมู่ 5  ตำบลบ้านแหลม
อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150
โทร. (035) 424084  Fax 424086
อู่กิตรุ่งเรืองเซอร์วิส 
1744/6  หมู่ 6  ถนนมาลัยแมน  ตำบลอู่ทอง
อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160โทร. (035) 564360  Fax 564360
ไสวเซอร์วิส 
63/2  หมู่ 7  ตำบลบ่อกรุ
อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี  72120
โทร. (035) 575230

 

CNC  D-TEX  CO., LTD 
52/9  ตำบลตะค่า  อำเภอบางปลาม้า
จังหวัดสุพรรณบุรี  72150
โทร. (035) 514299 ต่อ 430

แผนกวิชาช่างกลโรงงาน  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000

บริษัท  โชคนำชัยออโต้เพลสซิ่ง  จำกัด 
52/2  หมู่ 2  ตำบลตะค่า
อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150
โทร. (035) 588007 - 9  
Fax 587888
งานอาคารสถานที่  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
บริษัท  กษมา เฮลิคอปเตอร์  จำกัด 
333  หมู่ 6  ตำบลดอนกำยาน
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
บริษัท  อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี  จำกัด 
151  หมู่ 6  ตำบลย่านยาว
อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130
โทร. (035) 571030
โรงแรมสองพันบุรีธานี 
135/1  ถนนประชาธิปไตย  อำเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 522555-7  Fax 522097
บริษัท  ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่  จำกัด 
109  หมู่ 10  ตำบลหนองมะค่าโมง
อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72180
โทร. (035) 418114 ต่อ 1614 
Fax (035) 418114 ต่อ 1615
โรงแรมคุ้มสุพรรณ 
28/2  ถนนหมื่นหาญ  อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี  72000โทร. (035) 522273 
Fax 523553
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  นครยนต์สุพรรณ 
303  ถนนเณรแก้ว  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 522124 , 521006  
Fax (035) 526053
โรงพยาบาลพรชัย 
43/9  ถนนหมื่นหาญ  ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 503531 - 5
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย  สุพรรณบุรี หมู่ที่  6  ตำบลไผ่ขวาง  อำเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
หสม. เทคนิคเครื่องเย็น 
222/4-5  ถนนมาลัยแมน  ตำบลสนามชัย
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 501416  Fax (035) 501417
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  (แผนกไฟฟ้า)
950  ถนนพระพันวษา  ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 524088-98  
Fax (035) 511738
ห้างหุ้นส่วนจำกัดยรรยงเอ็นจิเนียริ่ง
51/1  ถนนเณรแก้ว  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 511165 , 524016 
Fax 522164
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (แผนกแอร์) 950  ถนนพระพันวษา  ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 524088-98  
Fax (035) 511738
ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูสบาย 
5/14  ถนนนางแว่นแก้ว  ตำบลรั้วใหญ่
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 543929
ร้านจเรเอ็นจิเนียริ่ง 
389/2  ถนนเณรแก้ว  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
ร้านพินิจยนต์การไฟฟ้า 
197  หมู่ 3  ถนนอู่ยา-ดอนเจดีย์  ตำบลตลิ่งชัน
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72230
โทร. (035) 431504
ห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลเดชก่อสร้าง 2544 
9  ตำบลท่าพี่เลี้ยง  อำเภอเมือง    
จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 521069
ร้านเปี๊ยกการช่าง 
160  ถนนขุนแผน  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 502367

บริษัท  พัฒนาอิเลคทริค  แอนด์  เทเลคอม  จำกัด

289  ถนนเณรแก้ว  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 525831 - 4  Fax 525830

บริษัท  ไทยโปรเกรสชั่นการไฟฟ้า  จำกัด 
300  หมู่ 4  ถนนสุพรรณ - ชัยนาท  ตำบลสนามชัย
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 525166 , 500678  Fax 525165
ร้าน เอเอสแอร์เอ็นจิเนียริ่ง 
490  ถนนประชาธิปไตย  อำเภอเมือง  
จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 523156 , (081) 633-5713  
Fax 523156
เอสอาร์อิเลคทริคแอนด์เซอร์วิส 
409/2  หมู่ 5  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 500530  Fax 500531
อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเย็น 
169/1  ถนนขุนช้าง  ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (081) 988-3373
ร้านภักดีแอร์ 
88  หมู่ 5  ตำบลหนองมะค่าโมง
อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72180
สำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี 
ถนนสุพรรณ - ชัยนาท  ตำบลสนามชัย 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 408200  Fax 408200
ชัยยงการช่าง 
764  หมู่ 6  ตำบลอู่ทอง
อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160
บริษัท น้ำตาลรีไฟน์ชัยมงคล  จำกัด 
99  หมู่ 3  ถนนอู่ทอง - อุทัยธานี
ต.หนองโอ่ง  อ.อู่ทอง  จ.สุพรรณบุรี  72160
โทร. (035) 551377 , 551488  
Fax 551000
ศูนย์คอมพิวเตอร์เซอร์วิส 
451  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 502747
ร้านเปี๊ยกการไฟฟ้า 
1000/27  หมู่ 6  ตำบลอู่ทอง  
อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160
โทร. (035) 552786
บริษัท  เอ.ดี.เทเลคอม  จำกัด 
546 , 548  ถนนมาลัยแมน  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 546410  Fax 523806

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช  องค์ที่ ๑๗

165  ถนนบางลี่ - หนองวัลย์เปรียง  ตำบลสองพี่น้อง  
อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110
โทร. (035) 531077  Fax 531189

ห้างหุ้นส่วนจำกัด  สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย89  อาคารสตาร์  ถนนขุนแผน  ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 503118-9  Fax 523445
ร้าน ก. เจริญกิจวิศวกรรม 
219/9  หมู่ 9  ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท  ตำบลย่านยาว
อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130
โทร. (086) 513-5454
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ณรงค์แอร์เซอร์วิส 2003 18/45-46  หมู่ 5  ตำบลสามชุก
อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130
บริษัท  ทีทีแอนด์ที  จำกัด  (มหาชน) 
67/3  ถนนนางสร้อยฟ้า  ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 500009
ร้านวิกานต์แอร์ 
อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  72240
สุพรรณณเรศ เทดดิ้ง ซัพพลาย
7/8  หมู่ 4  ตำบลสนามชัย
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 546587  
Fax 521044
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000 พี. โฟร์. คอมพิวเตอร์เซอร์วิส
309/12  ถนนเณรแก้ว  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 524114 - 5  Fax 524115

 

ร้านธนรัตน์คอมพิวเตอร์ 
1285  หมู่ 3  ถนนวินยานุโยค  ตำบลอู่ทอง
อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160
โทร. (035) 552017 , (081) 921-6619
หจก. บางใหญ่พลาสติก 
51/3  หมู่ 7  ตำบลโพธิ์พระยา
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 408355
นครยนต์ 
303  ถนนเณรแก้ว  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 521006  Fax 526083
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  เจ.บี.
คอมพิวเตอร์แอนด์โอเอ
 
220  ถนนหมื่นหาญ  ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 502619  Fax 511652
บริษัท  สุพรรณมอเตอร์  จำกัด 
121/1  ถนนเณรแก้ว  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 522122  Fax 501015
ขจรศักดิ์ แอร์แอนด์ซาว์ด 
33/10  หมู่ 2  ตำบลศรีประจันต์
อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  72140
โทร. (035) 548724
อู่ฉัตรชัยการช่าง 
6/1  หมู่ 5  ถนนมาลัยแมน  ตำบลดอนโพธิ์ทอง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
ที. ที. เค 
100/5  ตำบลสองพี่น้อง
อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110
โทร. (089) 415-8485
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอสเอ็มทีวี โฮมอีเล็คทริค 
19-21  หมู่ 6  ถนนท้าวอู่ทอง  ตำบลอู่ทอง
อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160
โทร. (081) 385-6179  Fax (035) 552656
ต. เจริญแสง 
4/9  ถนนเณรแก้ว  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 522108
อู่ ส. มอเตอร์สปีด 
9/4  หมู่ 1  ตำบลรั้วใหญ่ 
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 545883 , 545212  
Fax 545890
ร้านทรงศิลปแอร์ 
240  ถนนประชาธิปไตย  ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 521335
อู่สุพรรณออโต้คาร์ส์ 
21/1 หมู่ 4  ตำบลรั้วใหญ่
อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี   72000
โทร. (035) 555567  Fax 555657
โพธิ์คอยออโต้เซอร์วิส 
115/1  ถนนตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 412363  Fax 412364
บริษัท  อีซูซุอึ้งง่วนไต๋สุพรรณ  จำกัด 
381  หมู่ 5  ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72000
โทร. (035) 522980 - 3  Fax 522456
อู่เฉลิมพรเซอร์วิส 
619/5  หมู่ 5  ตำบลสามชุก
อำเภอสามชุก  จังหวัดสุพรรณบุรี  72130
โทร. (081) 4349078
อู่ช่างชัยอู่ทอง 
267  หมู่ 1  ตำบลหนองโอ่ง
อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72160
โทร. (081) 0054339
อู่วิมลการช่าง 
122  หมู่ 6  ตำบลทุ่งคอก
อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110
โทร. (089) 8035210
ช. เจริญยนต์ 
249/3  ตำบลสองพี่อน้อง
อำเภอสองพี่น้อง  จังหวัดสุพรรณบุรี  72110
โทร. (081) 8588692
มงคลยนต์ 
240/29  หมู่ 5  ตำบลโคกคราม
อำเภอบางปลาม้า  จังหวัดสุพรรณบุรี  72150
โทร. (081) 986-9837
อู่อำนวยยนต์ 
383  หมู่ 5  ตำบลท่าระหัด 
อำเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี   72000
โทร. (035) 412446
อู่เจริญทรัพย์ 
96/6  ตำบลวังยาว  
อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  72140
โทร. (035) 408817